Ukončení pracovního poměru dohodou: Co potřebujete vědět

Ukončení Pracovního Poměru Dohodou

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru se může odehrát z různých důvodů a různými způsoby. Jedním z nich je ukončení pracovního poměru dohodou. Jde o smluvní typ ukončení, na kterém se musí zaměstnanec a zaměstnavatel shodnout. Dohoda o ukončení pracovního poměru musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma stranami. V opačném případě je neplatná.

V dohodě by měly být uvedeny důležité náležitosti, jako jsou:

  • údaje o smluvních stranách (zaměstnanec a zaměstnavatel)
  • datum vzniku pracovního poměru
  • datum skončení pracovního poměru
  • důvod ukončení pracovního poměru
  • podpisy obou stran

Ukončení pracovního poměru dohodou je nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru v České republice. Je to rychlý a relativně bezproblémový způsob, jak ukončit pracovní poměr. Zaměstnanci v tomto případě obvykle dostávají odstupné. Jeho výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru u daného zaměstnavatele.

Vedle dohody existují i další způsoby ukončení pracovního poměru:

  • výpověď
  • okamžité zrušení pracovního poměru
  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • dohodu o provedení práce
  • dohodu o pracovní činnosti.

Každý z těchto způsobů má svá specifika a řídí se zákoníkem práce.

Obsah dohody

Vzájemná dohoda o ukončení pracovního poměru představuje elegantní a pružný způsob, jak ukončit pracovní poměr. Obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel, se dobrovolně dohodnou na podmínkách ukončení pracovního poměru. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oběma stranami, aby byla platná. V obsahu dohody by neměly chybět důležité náležitosti.

Stěžejní je přesná identifikace smluvních stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele. Dále je nezbytné uvést datum, kdy pracovní poměr končí. Strany si mohou dohodnout i odstupné, a to i ve výši nad rámec zákoníku práce. Obsah dohody se dá rozšířit o další body, na kterých se obě strany shodnou, například o předání pracovní agendy, vypořádání dovolené, zákazu konkurence nebo mlčenlivosti.

Důležité je pamatovat, že dohoda nesmí obsahovat žádné ujednání, které by bylo v rozporu se zákoníkem práce nebo by znevýhodňovalo zaměstnance. V případě pochybností je vhodné se obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo, který pomůže s formulací a posouzením obsahu dohody.

Někdy je ukončení pracovního poměru dohodou jako klidné rozloučení po dlouhé cestě. Obě strany si uvědomují, že jejich cesty se rozcházejí, a s respektem a pochopením hledají nejlepší řešení pro všechny zúčastněné.

Eliška Dvořáková

Písemná forma a podpisy

Ukončení pracovního poměru dohodou, jak už název napovídá, vyžaduje souhlas obou stran – zaměstnance i zaměstnavatele. Tento způsob ukončení pracovního poměru je upravený v zákoníku práce a je nutné ho sepsat písemně. Dohoda musí obsahovat důležité náležitosti, aby byla platná. Mezi ně patří jednoznačná identifikace smluvních stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele. Dále je nezbytné uvést datum, ke kterému má pracovní poměr skončit. Důležitou součástí dohody je i prohlášení obou stran, že s ukončením pracovního poměru souhlasí. Bez těchto náležitostí by dohoda o ukončení pracovního poměru mohla být považována za neplatnou. Aby byla dohoda o ukončení pracovního poměru platná, musí být podepsána oběma stranami. Podpisy stvrzují, že obě strany souhlasí s obsahem dohody a chápou jeho důsledky. Písemná forma a podpisy jsou tedy klíčové pro platnost ukončení pracovního poměru dohodou.

Důvody ukončení

Ukončení pracovního poměru se vždy řídí Zákoníkem práce a může k němu dojít z různých důvodů a způsobů. Mezi nejčastější a pro obě strany nejméně komplikované patří ukončení pracovního poměru dohodou. Jak už název napovídá, jedná se o smírné ukončení pracovního vztahu, na kterém se shodnou jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Důvody pro takové rozhodnutí mohou být různé, od osobních důvodů na straně zaměstnance, jako je stěhování, péče o dítě nebo touha po změně, až po organizační změny ve firmě, například rušení pozice nebo propouštění z důvodu nadbytečnosti.

Důležité je, aby dohoda o ukončení pracovního poměru byla v písemné formě a obsahovala všechny náležitosti dané zákoníkem práce, jako je datum skončení pracovního poměru, výpovědní doba, případné odstupné a další nároky zaměstnance.

Kromě dohody existují i další způsoby ukončení pracovního poměru, jako je výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Tyto způsoby jsou ale obvykle komplikovanější a dochází k nim v případě, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel na ukončení pracovního poměru nedohodnou nebo pokud dojde k porušení pracovních povinností.

Odstupné

V případě ukončení pracovního poměru dohodou se zaměstnanci často nabízí odstupné. Odstupné představuje jednorázovou platbu od zaměstnavatele, která má zaměstnanci kompenzovat ztrátu zaměstnání. Není to však povinnost zaměstnavatele, ale spíše gesto dobré vůle a snaha o smírné ukončení pracovního poměru. Výše odstupného se obvykle odvíjí od délky trvání pracovního poměru a výše průměrného výdělku. Zákoník práce stanoví minimální výši odstupného pro případy, kdy je dána zaměstnanci výpověď z důvodu nadbytečnosti, organizačních změn nebo pro nespokojenost s pracovním výkonem. V případě dohody o ukončení pracovního poměru se minimální výše odstupného neuplatní a jeho výše je předmětem dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Důležité je pamatovat, že odstupné podléhá zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Výpovědní doba

Výpovědní doba při ukončení pracovního poměru dohodou se řídí odlišnými pravidly než v případě výpovědi. Zatímco u výpovědi je zákonem stanovena pevná délka výpovědní doby, u dohody o ukončení pracovního poměru si strany mohou délku výpovědní doby libovolně upravit. Mohou se dohodnout na kratší, delší, nebo dokonce žádné výpovědní době. Důležité je, aby byla dohoda o délce výpovědní doby písemná a podepsaná oběma stranami. V opačném případě platí zákonná délka výpovědní doby, která činí dva měsíce. Ukončení pracovního poměru dohodou je nejčastějším způsobem ukončení pracovního poměru v České republice. Je to flexibilní a rychlý způsob, jak ukončit pracovní poměr po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Je však důležité pamatovat na to, že i dohoda o ukončení pracovního poměru musí splňovat určité náležitosti, aby byla platná. Mezi tyto náležitosti patří písemná forma, podpis obou stran a uvedení data, ke kterému má pracovní poměr skončit.

Zdravotní pojištění

Ukončení pracovního poměru, ať už dohodou nebo jiným způsobem, má dopad i na vaše zdravotní pojištění. Pokud jste zaměstnaní, váš zaměstnavatel za vás odvádí zdravotní pojištění každý měsíc. Po skončení pracovního poměru se stáváte osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). To znamená, že si musíte platit zdravotní pojištění sami. Nezapomeňte, že povinnost platit zdravotní pojištění máte i v době, kdy nepracujete. Výše pojistného se odvíjí od minimální mzdy. Doporučujeme co nejdříve se zaregistrovat u své zdravotní pojišťovny jako OBZP, abyste předešli případným problémům. Po ukončení pracovního poměru máte osmidenní ochrannou lhůtu, během které jste stále pojištěni. Po uplynutí této lhůty je nutné, abyste se přihlásili na úřadu práce, čímž se stanete státním pojištěncem, nebo si pojištění platili sami. Nepodceňujte důležitost zdravotního pojištění. V případě nemoci nebo úrazu by vám bez něj hrozily vysoké náklady na lékařskou péči.

Podpora v nezaměstnanosti

Ukončení pracovního poměru dohodou, na rozdíl od výpovědi z důvodu nadbytečnosti, zpravidla nezakládá nárok na odstupné. Zaměstnanec, který se se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru, by si měl být vědom této skutečnosti. Způsob ukončení pracovního poměru má zásadní vliv na možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti. Pokud s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr dohodou a vy jste s tímto souhlasili, Úřad práce ČR posuzuje, zda jste se na vzniku vaší nezaměstnanosti aktivně podíleli. V takovém případě by vám Úřad práce mohl stanovit čtyřtýdenní ochrannou lhůtu, během které by vám neplynul nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ochranná lhůta se nevztahuje na situace, kdy pro ukončení pracovního poměru dohodou existovaly vážné důvody, například stěhování za účelem péče o člena rodiny, péče o dítě mladší 4 let věku nebo zdravotní důvody. Je důležité si uvědomit, že ukončení pracovního poměru dohodou může mít dopad na vaše finanční zabezpečení v době nezaměstnanosti. Před podpisem dohody o ukončení pracovního poměru je vhodné zvážit všechna pro a proti a v případě potřeby se poradit s odborníkem na pracovní právo.

Vlastnost Ukončení pracovního poměru dohodou Výpověď
Nutná shoda obou stran Ano Ne (s výjimkou výpovědní doby)
Možnost odstupného Ano, dle dohody Pouze v zákonem stanovených případech

Další kroky po ukončení

Po ukončení pracovního poměru dohodou je důležité nezapomenout na několik důležitých kroků. Zaměstnavatel je povinen vydat vám zápočtový list, který obsahuje informace o vašem pracovním poměru. Dále byste měli obdržet i potvrzení o zdanitelných příjmech, které budete potřebovat pro daňové přiznání. Nezapomeňte se také odhlásit z nemocenského pojištění u vašeho zaměstnavatele a přihlásit se na úřad práce, pokud splňujete podmínky pro pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Způsob ukončení pracovního poměru, ať už dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením, má vliv na vaše nároky. Ukončení dohodou je obvykle pro obě strany nejméně konfliktní variantou, ale je důležité si před podpisem dohody o rozvázání pracovního poměru důkladně prostudovat její obsah a ujistit se, že rozumíte všem bodům, včetně výše odstupného, pokud vám na něj vzniká nárok. V případě nejasností se neváhejte obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo, nebo na příslušný odborový svaz.